Regulamin Programu

PROGRAM DYPLOMOWY „Obiekty Muzealne”

Regulamin programu

 1. Program dyplomowy „Obiekty Muzealne” ma na celu zachęcanie do poznawania historii Polski oraz do odwiedzania miejsc historycznych.
 2. W programie dyplomowym mogą uczestniczyć licencjonowani nadawcy i nasłuchowcy.
 3. Do programu dyplomowego „Obiekty Muzealne” zaliczane są potwierdzone łączności/nasłuchy ze stacjami pracującymi z obiektów ujętych w wykazie, przeprowadzone na wszystkich pasmach amatorskich i wszystkimi rodzajami emisjami. Łączności przeprowadzone przez przemienniki są zaliczane.
 4. Program dyplomowy „Obiekty Muzealne” obejmuje dwa rodzaje dyplomów:
  1. „DYPLOM-H” dla łowców – za łączności/nasłuchy ze stacjami pracującymi z miejsc ujętych w wykazie.
  2. „DYPLOM-A” – dla aktywatorów – pracujących z miejsc ujętych w wykazie.
 5. Wymogiem ubiegania się o dyplom jest posiadanie odpowiedniej ilości QSO’s
 6. „Dyplom-H” przyznawany jest na podstawie wykazu łączności/nasłuchów przekazanego przez uczestnika za przeprowadzenie co najmniej 25, 100, 250 i dalej co 250 QSO ze stacjami pracującymi z różnych miejsc ujętych w wykazie. Dyplomy-H będą numerowane osobno.
 7. „Dyplom-A” przyznawany jest za przeprowadzenie co najmniej 50 QSO z danego obiektu. Wymagana ilość łączności może być osiągnięta podczas ponownych aktywacji. Dyplomy te będą oznaczane kodem obiektu np. Dyplom-A-MUB001 i numerowane w kolejności wydania
 8. Wszystkie logi w postaci elektronicznej wyłącznie jako plik ADIF, należy wysłać na adres e-mail nocmuzeow@interia.pl
 9. Zalecany format logu: MUB002 ZS01_sq8jcb_p 20151030.adi.
 10. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, log za pracę z Obiektu może być wysłany do koordynatora programu PGA. W tym celu prosimy wysłać log z dokumentacją wymaganą w regulaminie programu gminnego.
 11. Dyplomy będą wydawane w formie elektronicznej (PDF).
 12. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
  1. Zaleca się aby Aktywatorzy planujący wyprawę wypełniali formularz „Zapowiedzi” zawarty na stronach PGA Zawody, PGA LogSearch, minimum na dwa dni przed planowaną aktywacją. Ubiegający się o „Dyplom-A” winni pracować głównie na pasmach KF, za stację pracującą z obiektu uważa się stację zainstalowaną na terenie obiektu lub w bezpośrednim sąsiedztwie w odległości nie większej niż 500 m.
  2. Dopuszcza się zwiększenie odległości zainstalowania stacji, jeśli jest ewidentny brak możliwości powieszenia anteny. W takiej sytuacji prosimy o wysłanie wraz z logiem dodatkowych informacji. Uprasza się kolegów by nie nadwyrężali tego punktu regulaminu pod rygorem jego usunięcia.
  3. Praca z dwóch obiektów Programu jednocześnie jest niedozwolona – nie dotyczy to sytuacji, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie do 500 m znajdują się obiekty z innych programów dyplomowych. Praca powinna odbywać się zgodnie z ich regulaminem.
 13. Zasady zgłaszania nowych Obiektów do programu.
  1. Nowe obiekty do dyplomu „Obiekty Muzealne”:
   1. Na liście mogą znaleźć się obiekty, które posiadają tabliczkę MUZEUM.
  2. Propozycje powinny zawierać:
   1. nazwę Obiektu,
   2. województwo i gminę (PGA),
   3. adres obiektu,
   4. opis obiektu plus ew. fotografia,
  3. Każdy przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany. Koordynator Programu może zażądać uzupełnienia informacji.
  4. Propozycje Obiektów należy przesyłać na adres nocmuzeow@interia.pl
 14. Kierując się zasadą FAIR PLAY łączności przeprowadzone przed powstaniem programu dyplomowego to jest przed 01-01-2021 nie będą zaliczane.
 15. Za szkody powstałe podczas realizacji Programu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.